POZIVI I OBAVJEŠTENJA (80)

Општина Сребреница даје у закуп јавним надметањем-прибављањем писмених понуда слиједећи пословни објекат :

 • Монтажни објекат (дрвена кућица) на шеталишту Губер у Сребреници, која се налази у улици-шеталиште Бање Губер: на земљишту означеном као к.ч. број: 454/1 dio КО Сребреница. Површина објекта је: 24 m². Почетна цијена закупа: 50,00 КМ/мјесец.

Учесник на јавном надметању-понуђач може бити свако правно или физичко лице, осим лица којима то закон или други пропис онемогућују. Понуде морају бити у затвореним омотима и означене именом и називом понуђача, предају се у шалтер сали општине Сребреница непосредно или путем поште, најмање сат времена прије времена који је одређен за отварањ писмених понуда. Отварање писмених понуда, на којем могу приступити сви понуђачи или њихови опуномоћеници са потписаном и овјереном пуномоћи, одржаће се 17.02.2020. године у згради Општинске управе Сребреница/Скупштинска сала општине Сребреница, са почеткому 11:00 часова.

Начелник општине Сребреница
Младен Грујичић

Средства по овом Позиву додјељују се спортским клубовима, Удружењима грађана и осталих Невладиних организација са подручја Општине Сребреница у циљу финансирања/суфинансирања трошкова активности за редовну дјелатност и спортска такмичења, пројеката у 2020. години, из буџета Општине Сребреница за календарску 2020. годину.

Укупан износ средстава из буџета Општине Сребреница у 2020. години, намијењених за финансирање спортских клубова, Удружења грађана и Невладиних организација по јавном позиву износи 155.000,00 КМ, економски код: 415213 - текући грантови спортским клубовима, НВО и удружењима грађана.

Јавни позив биће отворен до 25.02.2020. године, а апликациони обрасци са документацијом се предају у затвореној коверти у Шалтер Сали општине Сребреница са назначеном адресом Општина Сребреница ул. Сребреничког одреда бб Сребреница 75430 са назнаком "Комисија за финансирање/суфинансирање спортских клубова, удружења грађана и осталих Невладиних организација са подручја општине Сребреница у 2020. години – НЕ ОТВАРАЈ" или путем поште.

Цијели текст Јавног позива погледајте на линку: ЈП СПОРТ, УГ И НВО ЗА 2020. ГОД.

Документи за преузимање везани за овај Јавни позив:
1. Лична изјава - спорт (2020);
2. Изјава о подобности (2020);
3. Изјава о проценту учешћа (2020);
4. Пријава за НВО и УГ (2020);
5. Пријава за спорт (2020);
6. Пројектни приједлог (2020);
7. Преглед буџета (2020).

Pozivaju se svi zainteresovani građani, preduzeća, ustanove, pravna lica, političke partije, nevladine organizacije, sportski klubovi i druga pravna i fizička lica da dostave pismene prijedloge kandidata za dodjelu nagrada i priznanja opštine Srebrenica povodom dana opštine.

Pisani prijedlog kandidata za dodjelu nagrada i prizanja opštine Srebrenica obavezno mora sadržavati:

 • kratku biografiju lica ili pravnog subjekta koji se predlaže za priznanja,
 • za koju vrstu priznanja ili nagrada se predlaže,
 • obrazloženje prijedloga,
 • podatke o predlagaču,

PRIZNANJA

 1. Priznanje "PLAKETA SA ZLATNIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA"
 2. Priznanje "PLAKETA SA SREBRNIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA"
 3. Priznanje "PLAKETA SA BRONZANIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA"
 4. Priznanje "ZAHVALNICA OPŠTINE SREBRENICA"
  Napomena: Uz navedena priznanja neće se dodjeljivati novčane nagrade predviđene Odlukom o nagradama i priznanjima zbog recesije.

NOVČANE NAGRADE

 1. Nagrade za najboljeg sportistu opštine;
 2. Nagrade za doprinos razvoju sporta, kulture i obrazovanja;
 3. Nagrade za doprinos u razvoju privrede, poljoprivrede i eko-zaštite;
 4. Nagrade za učenika generacije osnovnih škole;
 5. Nagrade za učenika generacije srednje škole.

Prijedlog kandidata za dodjelu priznanja i nagrada opštine Srebrenica dostavlja se u pismenoj formi na adresu OPŠTINA SREBRENICA sa naznakom "ZA KOMISIJU ZA NAGRADE I PRIZNANJA".

NAPOMENA:
Prijedlozi kandidata za dodjelu nagrada i priznanja neće se razmatrati od strane Komisije za nagrade i priznanja ukoliko su u prethodne (3) tri godine dobili neko priznanje iz iste oblasti.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Momčilo Cvjetinović, s.r.

Cijeli javni poziv pogledajte na linku: JP ZA NAGRADE I PRIZNANJA - DAN OPŠTINE SREBRENICA

Предмет продаје путем непосредне погодбе-поступак је прикупљање писаних понуда за сљедећа путничких моторних возила:

 1. Путничко моторно возило марке: "TOYOTA COROLLA", година производње: 2008, снага мотора: 93 kW, радна запремина: 1.998 ццм, врста мотора: "DIESEL", број шасије: ATHLF56E603003658, боја: сива.
  ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 7.278,21 KM, а кауција/депозит износи 10% од почетне цијене/вриједности возила.
 2. Путничко моторно возило марке "TOYOTA", година производње: 2008., снага мотора 93 kW, радна запремина: 1.998 ццм, врста мотора "DIESEL", број шасије: ATHLF56E003003638, боја: сива.
  ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 6.421,95 KM, а кауција/депозит износи 10% од почетне цијене/вриједности возила.

Рок за достављање понуде је до 05.02.2020. године до 11:00 часова.

Пристигле понуде ће се отварати дана 05.02.2020. године, са почетком у 12:00 часова у скупштинској сали општинске управе Сребреница (на првом спрату). Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови овлаштени представници. Неблаговремене, непотпуне и понуде које садрже цијену нижу од почетне цијене моторних возила, као и понуде које не садрже доказ о уплаћеној кауцији неће се узети у разматрање.

Начин и услове продаје, као и друге информације погледајте на линку: ЛИЦИТАЦИЈА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОУ СРЕБРЕНИЦА - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК