Srijeda, 15 Decembar 2021 11:02

Jавни позив за подршку одрживом бизнису занатско-предузетничке дјелатности на подручју општине Сребреница

Jавни позив за подршку одрживом бизнису занатско-предузетничке дјелатности на подручју општине Сребреница

1. ПРЕДМЕТ:

Предмет јавног позива је додјела бесповратних средстава привредним субјектима из категорије занатско-предузетничких дјелатности регистрованих у Општини Сребреница( у даљем тексту: привредни субјект) а који су у току 2021. године активно пословали а нису добијали постицајна средства од других институција или организација.

2. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА:

Средства су намјењена као подршка активним привредним субјектима из категорије занатско- предузетничких дјелатности регистрованим у Општини Сребреница.

Средства су намјенског карактера и могу се користити за набавку репроматеријала, средстава рада, роба и услуга у оквиру дјелатности а са циљем одрживости бизниса.

3. УСЛОВИ:

 • Да је привредни субјект регистрован најкасније 30.06.2021. години и раније у Општини Сребреница,
 • Да привредни субјект у 2021. години није одјављивао дјелатност,
 • Да привредни субјект редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
 • Да привредни субјект за 2021. годину није добијао подстицајна средства од организација или институција (Завод за запошљавање, Општина Сребреница),
 • Да привредни субјект има рачун отворен у пословној банци и да је рачун активан.
 • Да привредни субјект односно одговорно лице редовно измирује обавезе комуналних услуга.
 • Да је привредни субјект активан односно да егзистира са даном објављивања јавног позива.

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 • Попуњен захтјев (овјерен печатом и потписом овлаштеног лица) који се издаје у шалтер сали општине Сребреница.
 • Увјерење о измиреним пореским обавезама до мјесеца објављивања јавног позива, пореска управа РС .
 • Овјерена копија личне карте овлаштеног лица привредног субјекта.
 • Овјерена копија уговора о отвореном трансакционом рачуну код пословне банке привредног субјекта.
 • Овјерена изјава овлаштеног лица привредног субјекта да није користио донаторска средства од институција или организација у 2021. години (Завод за запошљавање, општина Сребреница),.
 • Увјерење од пословне банке да је рачун активан.
 • Увјерење/потврда о измиреним комуналним услугама (КП“Полет“ Сребреница).

ДОКУМЕНТА НЕ СМИЈУ БИТИ СТАРИЈА ОД МЈЕСЕЦ ОД ДАНА РАСПИСИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА.

НАПОМЕНА:

 • Средства за овај вид подстицаја у износу од 30.000,00 КМ биће распоређена једнократно у подједнаким износима на рачуне апликаната који испуњавају услове одлуком начелника Општине Сребреница.
 • Максималан износ по апликанту износи 1.000,00 КМ
 • Средства ће бити исплаћена из буџета Општине Сребреница са буџетске ставке "Подршка занатско-предузетничкој дјелатности"

5. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА АПЛИКАЦИЈА

Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања јавног позива, на адресу: Општина Сребреница (шалтер сала), или препоручено поштом са назнаком "Не отварај" - по јавном позиву "За подршку одрживом бизнису занатско-предузетничке дјелатности на подручју општине Сребреница".

Апликациони образац можете преузети у Шалтер сали Општинске управе Сребреница или на кликом на линк: АПЛИКАЦИОНИ ОБРАЗАЦ.

Неблаговремено предате апликације неће бити предмет разматрања.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЈЕВА

Разматрање зајтјева и предлагање корисника финансијских средстава врши комисија, коју формира начелник општине, на ускладу са јавним позивом.

СПИСАК КОРИСНИКА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕН НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И ВЕБ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА НАКОН СПРОВЕДЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ИЗБОРА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ.

ИНФОРМАЦИЈЕ:

Све остале додатне информације могу се добити у општини Сребреница улица Сребреничког одреда бб, канцеларије број 16 и 18 или на телефон број 056/445-504 или 445-519.

Јавни позив биће објављен на веб странице општине Сребреница: www.srebrenica.gov.ba ,и на огласној табли општине.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Грујичић

pogledano 355 puta