POZIVI I OBAVJEŠTENJA (80)

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Srebrenica da se prijave na Javni poziv za dodjelu plastenika dimenzija 3,5m x 9m x 2m ili folije za plastenik (maksimalna površina plastenika do 50 m2).

Pravo na učešće po ovom Javnom pozivu imaju socijalno - materijalno ugrožene osobe, mlade osobe ili uži članovi njihovih porodica sa područja opštine Srebrenica koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište koje su uzeli u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Rok za podnošenje zahtjeva je 11. septembar 2020. godine.

Cijeli tekst javnog poziva pogledajte na linku: JAVNI POZIV - PLASTENICI I FOLIJE ZA PLASTENIKE, a apikantima je dostupan i PRIJAVNI OBRAZAC koji trebaju popuniti i dostaviti na na adresu Opštine Srebrenica (Šalter sala) - Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica, Mjesna kancelarija Skelani ili preporučeno poštom sa naznakom "Ne otvaraj - Prijava na javni poziv za dodjelu plastenika i folije za plastenike uz sufinansiranje u 2020. godini".

Obrasci zahtjeva se mogu podići i u šalter sali opštine Srebrenica i Mjesnoj kancelariji u Skelanima od 08 do 16 h.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 056/445-539 ili u Mjesnoj kancelariji u Skelanima na telefon broj: 056/471-122.

Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме у општинској управи општине Сребреница, и то на позиције:

У Одјељење за привреду и развој:

1. Ветеринарски инспектор - 1 извршилац,

У одјељењу за друштвене дјелатности:

2. Самостални стручни сарадник за спорт, културу, омладину, НВО и УГ - 1 извршилац,
3. Ватрогасац - 2 извршиоца,

У одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове:

4. Комунални полицајац - 1 извршилац,

У одјељењу за општу управу:

5. Стручни сарадник у мјесној канцеларији Скелани за матичне евиденције, пријем поднесака и овјере - 1 извршилац,
6. Радник на одржавању хигијене - 1 извршилац,

У стручну службу начелника и заједничких послова:

7. Техничко лице за рад у штампарији и одржавању објеката у општинском власништву - 1 извршилац,

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Опис послова, опште и посебне услове, те потребна документа погледајте на линку: ЈАВНИ КОНКУРС ОУ СРЕБРЕНИЦА - АВГУСТ 2020.

Начелник општине Сребреница расписује Јавни позив за подношење захтјева за исказивање заинтересованости за реализацију пројекта економског оснаживања руралних подручја-помоћ одрживом повратку и интерно расељеним особама на подручју општине Сребреница - кроз додјелу грађевинских контејнера.

Текст јавног позива можете погледати на линку: ЈП ГРАЂЕВИНСКИ КОНТЕЈНЕРИ - АВГУСТ 2020, а образац захтјева можете преузети на линку: ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ ГРАЂЕВИНСКИХ КОНТЕЈНЕРААХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ ГРАЂЕВИНСКИХ КОНТЕЈНЕРА.

Kомисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука, подручја јединица Сребреница, обавјештава становништво са подручја општине Сребреница да ће вршити излагање на увид података о непокретностима и утврђиваљу права на непокретности у општини Сребреница за катастарску општину Виогор.

Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђиваљу права на непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као и друге грађевинске објекте), који се налазе у катастарској општини Виогор почет ће дана 03.09.2020. године.

Комисија ће сваком физичком и правном лицу за које су прикупљени подаци и адресе, а за које се непокретности врши излагање података, упутити, најкасније 8 дана прије излагања података, посебан позив да у означено вријеме дођу у радне просторије Комисије и да дају потребне податке о непокретностима.

Грађани требају да понесу личну карту са уписаним јединственим матичним бројем грађана, за малољетна лица извод из матичне књиге рођених са уписаним јединственим матичним бројем грађана, а предстваник правног лица овлашћење за заступање са уписаним јединственим идентификационим бројем (ЈИБ).

Излагање на јавни увид података о непоретностима и утврђивању права на непоректностима обављат ће се сваким радним даном од 07:30 до 15:30 часова у радним просторијама Комисије, које се налазе у Сребреници - ул. Трг Михајло Бјелаковић б.б. (робна кућа "Зворничанка" - трећи спрат).

Од дана почетка оснивања катастра непокретностима спроводит ће се промјене евиденције, земљишној књизи и књигама уложених уговора до истека рока за оснивање катастра непокретности, одређеног у јавном огласу.

Рок за завршетак излагања је 3 мјесеца уз могућност продужења рока.

Stranica 1 od 16