Srijeda, 21 Juni 2017 13:52

CLDD Internacional učestvovao na konferenciji u Štokholmu

ccldCentar za lokalni razvoj i dijasporu CLDD–u BiH djeluje od 2004. godine uz podršku Uprave grada Štokholma i lokalnih uprava u kojima su djelovale kancelarije. Od  2013. godine CLDD djeluje kao Nevladina organiazcija registrovana kod Ministarstva pravde BiH, sa centralnom kancelarijom u Ključu i ispostavama u Srebrenci i Ilijašu.

CLDD u BiH u kontinuitetu radi na pitanjima dijaspore – Iseljeništva, tj. realizuje aktivnosti i projekte koji će uspostaviti održivu vezu sa BH iseljeništvom, i stvaranju klime u lokalnim zajednicama u BiH, kako bi podrška BH dijaspore relevantnije pomogla razvojne procese u BiH.  

Od 2015. godine CLDD u BiH djeluje u okviru CLDD Internacional, sa sjedištem u Švedskoj.

U organizaciji CLDD Internacional, 28. aprila ove godine, u Neumu je održana  međunarodna Konferencija - ConnExchange 2017 na temu: Kako dijaspora kroz investicije može pomoći razvoju svojih zemalja porijekla.

Učesnici su bili privrednici i eksperti za migracije, te predstavnici relevantnih vladinih institucija iz Švedske, Velike Britanije, Iraka, Somalije, Turske, Konga i Bosne i Hercegovine.

Rezultat Konferencije u Neumu su dva dokumenta: prvi - koji ukazuje na teškoće na koje nailazi dijaspora pri pokušajima da investira u svoje zemlje porijekla, i drugi, koji daje prijedloge kako olakšati dijaspori da investira u svoje zemlje porijekla.

Ovi dokumenti su prezentirani na međunarodnoj konferenciji na ovu temu, koja je  održana u Štokholmu, 29. Maja ove godine, a nakon toga upućeni vlastima mnogih zemalja Evrope i svijeta, koje daju ili primaju veliki broj migranata, kako bi poslužili kao temelj za neophodne izmjene zakonodavstva i administrativnih procedura u tim zemljama. Te izmjene bi trebale osigurati olakšano povećanje investiranja dijaspore u zemlje svog porijekla. Učesnici Konferencije su bili predstavnici relevantnih vladinih i nevladinih organizacija iz Švedske, Velike Britanije, Izraela, Iraka, Somalije, Konga i Bosne i Hercegovine.

Na Konferenciji su predstavnici CLDD-a, takođe učesnicima predstavili svoj dosadašnji rad, kao i planove za budućnost, te pozvali predstavnike prisutnih vladinih i nevladinih organizacija na saradnju i podršku njihovom aktivnostima i projektima.

U pripremi i organizaciji ovog skupa je učestvovao i CLDD u BiH kao dio svjetske  krovne organizacija dijaspore, CLDD International (www.cldd.se), sa sjedištem u Štokholmu. Predstavnici CLDD iz BiH, iz Opština Ilijaš (Željka Herić), Ključ (Šefika Muratagić) i Srebrenica (Sredoje Subotić) su predstavili svoj dosadašnji konkretan rad sa BH gradjanima u dijaspori, koji se žele dobrovoljno vratiti i investirati u svoju zemju.

Takodje su na Konferenciji iznijeli podatak da je za Bosnu i Hercegovinu ova problematika jako važna jer je BiH pri vrhu svjetske liste zemalja sa najvećim udjelom dijaspore u ukupnom broju stanovnika (oko 50 % - 2 miliona).

Takodje, BH. Dijaspora je i dalje važan izvor finansijskog kapitala za BiH – novčane doznake u BiH iznose preko 10% godišnjeg BDP-a zemlje. U toku nekoliko prethodnih godina u BiH je ušlo više novca u obliku novčanih doznaka nego stranih i domaćih investicija.

Ono što je za BiH, pored novčanih ulaganja i transakcija takodje veom bitno, je potreba za stručnim i osposobljenim kadrom, jer je činjenica da u zadnjih desetak godina BiH, napuštaju mladi i obrazovani ljudi, zaključili su predstavnici CLDD Internacional iz BiH. Ono što će kao primarni cilj u radu i aktivnostima CLDD u BiH biti u narednom periodu, je to da u okviru CLDD Internacional radi na uspostavi komunikacije sa tim ljudima, te da kroz niz kontinuiranih aktivnosti omogući prenos znanja i iskustva, stečenog u zemljama boravka, u Bosnu i Hercegovinu.

CLDD International
www.cldd.se

Sredoje Subotić – Društveni vodič
Osatica - Srebrenica

pogledano 400 puta